శ్రీదేవిని మళ్లీ పుట్టించిన దేవుడు…ఇదిగో ప్రూఫ్

శ్రీదేవి చనిపోతుందని దేవుడికి ముందే తెలిసి ఈ పాపని పుట్టించాడు..